WARTO WIEDZIEĆ
środowisko
14 wrz
7:49

Audytor wiodący – kim jest i jak można nim zostać?

Audyt jest kluczowym narzędziem stosowanym w wielu dziedzinach biznesu i przemysłu w celu oceny zgodności, skuteczności i poprawności działania. Aby zrozumieć, kim jest audytor wiodący, warto zacząć od podstaw – czyli od tego, czym jest audyt.

Co to jest audyt?

Audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces oceny. Ma na celu określenie, czy dane działania, procesy lub systemy spełniają określone wymagania i czy są skuteczne w osiąganiu założonych celów.

Cel audytu

Głównym celem audytu jest dostarczenie informacji potrzebnych do podjęcia decyzji. Może to dotyczyć oceny zgodności z normami, przepisami prawnymi, wewnętrznymi wytycznymi firmy czy też wydajności procesów.

Rodzaje audytów

Audytów jest wiele rodzajów, w tym:

 • Audyty wewnętrzne (przeprowadzane przez organizację dla siebie)
 • Audyty zewnętrzne (przeprowadzane przez zewnętrzne podmioty)
 • Audyty zgodności (sprawdzające zgodność z normami lub przepisami)
 • Audyty jakości, środowiskowe, bezpieczeństwa i wiele innych.

Kto podlega audytowi?

Praktycznie każda organizacja, niezależnie od wielkości czy branży, może podlegać audytowi. Wszystko zależy od wymogów wewnętrznych lub zewnętrznych, które organizacja musi spełniać.

Kto przeprowadza audyt?

Audyt przeprowadzają audytorzy – specjaliści w danej dziedzinie, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę.

Kim jest audytor wiodący?

Audytor wiodący to osoba, która przewodzi zespołowi audytorów podczas przeprowadzania audytu. Jest odpowiedzialny za planowanie, koordynację i skuteczne przeprowadzenie audytu.

Jakie są obowiązki audytora wiodącego?

Audytor wiodący odgrywa kluczową rolę w procesie audytu, będąc główną osobą odpowiedzialną za skuteczne i efektywne przeprowadzenie audytu oraz zapewnienie, że audyt jest zgodny z określonymi standardami i wymaganiami. Jego obowiązki są szeroko zakrojone i obejmują:

 1. Planowanie audytu: Audytor wiodący musi przygotować plan audytu, określając zakres, cele, kryteria i harmonogram prac. Obejmuje to także koordynację z audytowaną organizacją w celu ustalenia odpowiednich terminów.
 2. Koordynacja zespołu audytorów: Jako przywódca zespołu, audytor wiodący ma za zadanie przypisać odpowiednie zadania indywidualnym członkom zespołu, monitorować ich postępy i zapewniać wsparcie w razie potrzeby.
 3. Przeprowadzenie rozmów z audytowanymi: Audytor wiodący prowadzi kluczowe rozmowy z przedstawicielami audytowanej organizacji, gromadząc informacje i wyjaśniając wszelkie wątpliwości.
 4. Ocena dowodów: Ocenia zgromadzone dowody i sprawdza je pod kątem zgodności z kryteriami audytu.
 5. Przygotowanie raportu audytowego: Na podstawie zebranych dowodów i analiz, audytor wiodący sporządza szczegółowy raport audytowy, wskazując na stwierdzone niezgodności, obserwacje oraz rekomendacje.
 6. Komunikacja wyników: Audytor wiodący przedstawia wyniki audytu zarządowi lub odpowiednim osobom w audytowanej organizacji, omawiając kluczowe wnioski i zalecenia.
 7. Monitorowanie działań naprawczych: W przypadku stwierdzenia niezgodności, audytor wiodący może być odpowiedzialny za monitorowanie działań podjętych przez organizację w celu ich wyeliminowania.
 8. Stałe doskonalenie: Audytor wiodący powinien także angażować się w ciągłe doskonalenie procesu audytu, identyfikując obszary wymagające poprawy i wprowadzając stosowne zmiany w praktyce audytowej.

Warto podkreślić, że obowiązki te mogą się różnić w zależności od rodzaju audytu, branży czy specyfiki danej organizacji. Niemniej jednak, bez względu na okoliczności, audytor wiodący zawsze powinien działać z najwyższym poziomem profesjonalizmu, integralności i obiektywizmu.

Czym różni się od zwykłego audytora?

Chociaż każdy audytor uczestniczy w procesie audytu, audytor wiodący ma na swoich barkach znacznie większą odpowiedzialność za cały proces. Obejmuje ona nie tylko ocenę, ale też koordynację działań zespołu oraz komunikację z audytowaną organizacją.

Jak zostać audytorem wiodącym?

Jednym ze szlaków, by zostać audytorem wiodącym, jest ukończenie specjalistycznego szkolenia 14001:2015, które skupia się na systemach zarządzania środowiskowego.

środowisko

Szkolenie 14001:2015 – na czym polega?

Szkolenie 14001:2015 skupia się na normie ISO 14001, która dotyczy systemów zarządzania środowiskowego. Uczestnicy uczą się, jak oceniać zgodność systemów z tą normą, jakie są jej wymagania i jak przeprowadzać audyty w tym zakresie.

Co podlega ocenie?

W ramach szkolenia 14001:2015 audytorzy uczą się oceniać takie aspekty jak:

 • Polityka środowiskowa firmy
 • Planowanie działań środowiskowych
 • Realizacja działań i monitorowanie
 • Stałe doskonalenie działań środowiskowych.

Dlaczego warto przejść szkolenie 14001:2015?

Ukończenie szkolenia 14001:2015 pozwala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do przeprowadzania audytów środowiskowych. Ponadto daje to przewagę na rynku pracy w branży audytowej i środowiskowej oraz pozwala na rozwój zawodowy w tej dziedzinie.

« »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.