WARTO WIEDZIEĆ

Ustawa o rachunkowości a raportowanie niefinansowe

Tworzenie raportów finansowych to podstawowy obowiązek każdego przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają one ukazać wyniki jakie osiągnęła firma i przewidzieć to jak będzie się ona dalej rozwijać. Warto jednak pamiętać, że często wymagane jest również tworzenie raportów przedstawiających dane niefinansowe w przypadku danego przedsiębiorstwa. 

Ustawa o rachunkowości oraz inne przepisy prawne regulują obowiązek raportowania finansowego przez przedsiębiorstwa. Zawierają one przepisy dotyczące m.in. formy, terminów i treści sprawozdań finansowych, które przedsiębiorstwa muszą przedstawiać. Z tego też względu należy wiedzieć czym dokładnie jest raportowanie niefinansowe, kogo obowiązuje, jak powinno być przygotowywane oraz co grozi za jego brak?

Czym jest raportowanie niefinansowe?

Raportowanie niefinansowe to proces polegający na przedstawianiu informacji dotyczących działalności firmy, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością finansową. Raport niefinansowy obejmuje informacje dotyczące aspektów takich jak społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), środowisko, prawa człowieka, relacje z pracownikami, relacje z klientami, relacje z dostawcami itd. 

Celem raportowania niefinansowego jest dostarczenie interesariuszom firmy, takim jak inwestorzy, klienci, pracownicy, opinia publiczna, informacji na temat tego, jak firma radzi sobie z różnymi aspektami swojej działalności i jaki ma wpływ na otoczenie.

Kogo obowiązuje raportowanie niefinansowe?

Raportowanie niefinansowe jest dobrowolne, ale coraz częściej regulacje państwowe i międzynarodowe wymagają od przedsiębiorstw raportowanie niektórych informacji niefinansowych. W Polsce, na przykład, przepisy dotyczące sprawozdawczości niefinansowej obowiązują tylko w przypadku dużych spółek zainteresowania publicznego (JZP), w których zatrudnionych jest więcej niż 500 pracowników i które spełniają jeden z dwóch warunków finansowych: 85 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. Do grupy tej należą:

  • duże spółki giełdowe,
  • banki,
  • zakłady ubezpieczeń,
  • inne spółki będące JZP.

Raportowanie niefinansowe jest więc obowiązkowe wyłącznie dla przedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria, ale coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na publikowanie raportów niefinansowych, nawet jeśli nie są one wymagane prawnie. Raportowanie niefinansowe jest szczególnie ważne dla dużych przedsiębiorstw, które mają znaczący wpływ na środowisko i społeczeństwo, ale nie tylko. Również małe i średnie przedsiębiorstwa powinny rozważyć raportowanie niefinansowe, ponieważ może to przyczynić się do lepszego zrozumienia ich działalności i pozytywnie wpłynąć na ich reputację.

W jaki sposób powinno się realizować obowiązek raportowania niefinansowego?

Realizacja obowiązku raportowania niefinansowego powinna opierać się na kilku kluczowych krokach:

  • Określenie zakresu raportowania: Firma powinna określić, jakie aspekty działalności będzie raportować w ramach raportowania niefinansowego, na przykład odpowiedzialność społeczna, środowiskowa czy prawa człowieka.
  • Selekcja odpowiednich standardów i wytycznych: Należy wybrać odpowiednie standardy i wytyczne, które będą stosowane przy raportowaniu. Mogą to być międzynarodowe standardy takie jak Global Reporting Initiative (GRI) czy Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
  • Zbieranie danych: Należy zebrać dane dotyczące działalności firmy w zakresie raportowania niefinansowego. Dane te powinny być rzetelne, dokładne i odpowiednie.
  • Analiza i interpretacja danych: Dane należy analizować i interpretować, aby uzyskać jasny obraz działalności firmy w zakresie raportowania niefinansowego.
  • Opublikowanie raportu: Raport powinien być opublikowany w formie elektronicznej lub drukowanej i być dostępny dla interesariuszy takich jak klienci, pracownicy, inwestorzy czy opinia publiczna.
  • Monitorowanie i ciągłe ulepszanie: Należy monitorować skuteczność działań i ciągle je ulepszać, by poprawić jakość raportowania niefinansowego.

Co grozi za brak raportowania niefinansowego?

Brak raportowania niefinansowego, takiego jak raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), raportowanie środowiskowe czy raportowanie z zakresu praw człowieka, może prowadzić do utraty zaufania klientów, inwestorów, pracowników i opinii publicznej. Może również przyczynić się do negatywnych konsekwencji dla reputacji firmy i jej wizerunku. 

W niektórych krajach istnieją także przepisy prawne, które nakładają obowiązek raportowania niefinansowego, a brak ich spełnienia może skutkować karami finansowymi lub sankcjami administracyjnymi. Z tego względu ważne jest, aby przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów oraz dostarczać rzetelne i dokładne informacje dotyczące działalności firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

« »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.